Projecte Singular "sistema de gestió empresarial (ERP) amb llicència de software lliure", obert a totes les iniciatives de la l'economia social.

El projecte, desprès de fer una diagnosi territorial a les empreses de l’ESS del Vallès Occidental de la utilització de sistemes de gestió  i del coneixement de les aplicacions de software lliure, i una diagnosi tecnològica per conèixer els projectes d’ERP existents amb llicència de software lliure , pretén incorporar a l’ESS un conjunt d’innovacions tant en la gestió d’empreses com en la gestió de projectes mitjançant el disseny i el desenvolupament d’un sistema de gestió empresarial (ERP) amb llicència de software lliure, especialment obert a totes les iniciatives de l’economi a social, però també a les petites empreses de qualsevol sector.

Avui dia, gran part de la competitivitat d’una empresa passa per tenir optimitzats i integrats els seus fluxos/processos interns i les seves relacions comercials externes, per aconseguir objectius bàsics com son les millores de la productivitat, la qualitat, el servei al client i la reducció de costos. Les organitzacions necessiten integració interna i col·laboració externa per augmentar les oportunitats de sobreviure en un mercat global, cada cop més competitiu i en continua evolució. Per aquest motiu, les organitzacions busquem implementar sistemes que els permeti controlar totes les àrees de forma integral. Així, amb un sistema integrat, els seus sistemes i processos es centralitzen i integren per al benefici de tota l’organització. 

En aquest sentit, un ERP, de l’anglès Enterprise Resource Planning, coneguts àmpliament com a sistemes de planificació de recursos empresarials o sistemes de gestió empresarial, són sistemes que integren o pretenen integrar totes les dades i processos d’una organització en un sistema unificat permetent  assolir totes les necessitats del negoci, des del control de les operacions financeres i la generació d’informes, les relacions i vendes amb els clients, la planificació i programació de les compres i la producció, fins al control d’inventari i costos. 

Com a conseqüència de tot aquest sistema integrat, l’organització ha de veure com es generaran millors resultats, sempre que s’implementi el programari adequadament, oferint com a benefici el control i la monitorització de les operacions, l’eficiència administrativa, transparència, una productivitat més adequada, un servei al client més eficient, estalvi de costos, i recolzament més fiable per a la presa de decisions.

Disseny conceptual

El sistema dissenyat, desprès d’un treball col·laboratiu entre 4 entitas de Terrassa, EINA Cooperativa, l’Associació pel Consum responsable, més coneguda com l’Ecobotiga l’Egarenca), MES Cooperativa i Sprintcoop, consta dels elements següents:

Una aplicació web, desenvolupada sobre Drupal 8, que integra les funcions propies d’un sistema de gestió de recursos empresarials i Facturascripts 2018, una aplicació web de facturació i comptabilitat amb llicència de software lliure desenvolupat amb PHP7, dotat de les fucionalitats requerides per les entitats participants gràcies als mòduls desenvolupats en el projecte.

Aquestes dues aplicacions estan integrades a través d’un API,  interfície de programació d’aplicacions, que permet la comunicació entre les dues.

L'aplicació web de gestió de recursos empresarials

Creació d'un recurs

Aquest diagrama reflecteix el fluxe de treball de l’aplicació de gestió de recursos empresarials  a l’hora de inserir o gestionar recursos.

Així doncs, en primer lloc hem de generar el recurs a l’apartat “Producte” de l’aplicació per a poder tractar-lo. Posteriorment seleccionarem el producte que hem generat i podrem seguir tres fluxes diferents:

  • En primer lloc el podem vincular amb un contracte de venda (sales contract) la qual es materialitzarà duent a terme una ordre de compra (sales order) i un albarà (delivery note).

  • En segon lloc el podem vincular amb un contracte de compra (purchased contract) la qual es materialitzarà duent a terme una ordre de venta (purchased order) i un albarà (delivery note).

  • En tercer lloc podem crear un disseny de recurs el qual es materialitzarà duent a terme una ordre de producció (production order) i una nota de producció.

Podeu accedir a la demo de l’aplicació a travès del següent enllaç:

http://erp_stable.sb.communia.org/

Els mòduls desenvolupats per a Facturascripts 2018

A continuació un resum de cada un dels mòduls desenvolupats en el projecte:

Tema i dashborad SprintCoop

Aquest mòdul dota a Facturascripts 2018 d'un tema personalitzat amb un menú lateral que permet afegir de manera ordenada major quantitat d'elements, e implementa un taulell de control amb indicadors clau. En posteriors revisions s'afegiran més indicadors al taulell i aquests es podran personalitzar.

BasicAnalyticalAccounting

Afegeix els camps, Centre de Responsabilitat i Projecte, a les línies de assentaments comptables i permet realitzar informes comptables de pèrdues i guanys, i altres informes, per Centre de Responsabilitat o per Projecte.

VendesRecurrents

Una factura de venda recurrent és una factura que s'envia de forma repetida a mateix client durant un període de temps determinat. Amb aquest mòdul, dissenyat segons els requeriments d'EINA Cooperativa, es poden crear factures recurrents només una vegada i automàticament es generaran factures reals cada mes sense haver de tornar a crear-les manualment.

TPV_Egarenca

Punt de Venda per a Facturascripts 2018 adaptat als requeriments de l'Associació pel consum responsable.

Projecte Singular ARACOOP