CASAL ESTIU Sta. Perpètua 2019

* Dades obligatòries

Dades de l'infant

Nom i Cognoms*

Data naixement*:
Curs finalitzat:
A quina escola?:

Dades pare/mare/tutor/a:

Nom i Cognoms*
DNI*:
 

Adreça*
Codi Postal*:
Població*:

Email*
Telèfon*:

Altre persona de contacte
Telèfon:

Centre*:

Opcions escollides*:

Marca les setmanes que assitirà d'acollida matinal, menjador i casal
Acollida Menjador Casal
Setmana: 7:30h-9h 8h-9h 13h-15h 9h-13h 9h-13h i
15h-17h
25/06 al 28/06 (no disponible)
16 €/setm
12 €/setm
35 €/setm
51 €/setm
68 €/setm
01/07 al 05/07
16 €/setm
12 €/setm
35 €/setm
51 €/setm
68 €/setm
08/07 al 12/07
16 €/setm
12 €/setm
35 €/setm
51 €/setm
68 €/setm
15/07 al 19/07
16 €/setm
12 €/setm
35 €/setm
51 €/setm
68 €/setm
22/07 al 26/07
16 €/setm
12 €/setm
35 €/setm
51 €/setm
68 €/setm
- El preu de cada tipus de servei es calcula per separat.
OFERTES:
- Menjador (preu tot el casal): 165€
- Acollida de 7:30 a 9:00 (preu tot el casal): 60€
- Acollida de 8:00 a 9:00 (preu tot el casal): 40€
- Casal de matins (de 9 a 13h): 4 setmanes = 163€ | 5 setmanes = 169€
- Casal de matins i tardes (de 9 a 13h i de 15 a 17h): 4 setmanes = 214€ | 5 setmanes = 225€
TIQUETS ESPORÀDICS DE SERVEIS:
- Tiquet menjador (3 o menys dies/setm): 7 €/dia
- Tiquet acollida matinal de 7:30 a 9:00 (menys de 3 dies/setm): 5,0 €/dia
- Tiquet acollida matinal de 8:00 a 9:00 (menys de 3 dies/setm): 3,5 €/dia

Import del servei:

El preu total del seu servei és: €0

Per a poder validar aquesta inscripció heu de pagar la totalitat de la quota al número: ES42 2100 3124 8321 0102 7849, Indicant en el concepte el codi "SPP" seguit del nom i cognoms de l’infant.

Sobre l'infant:

Es cansa sovint en els jocs, excursions o esports?*

Nivell Natació*:

Té alguna discapacitat funcional?*

En cas afirmatiu, requereix el suport d'una vetlladora?*

Pateix intolerància o al·lèrgia a algun aliment?*

Té alguna al·lèrgia al marge de les alimentàries?*

Pren alguna medicació?*

Si cal que prengui algun medicament en horari de casal, és imprescindible adjuntar la recepta mèdica o informe amb les indicacions necessàries per a la seva correcta administració.

Qui el vindrà a buscar?

Pot marxar sol?*

En cas que no, ompliu les dades de la persona, si us plau.

Persona 1:
Telèfon:

Persona 2:
Telèfon:

Autoritzacions*

En Na*:
DNI*:

Pare/Mare/Tutor/a de*:

Heu d'acceptar abans d'enviar-lo.

A enregistrar la imatge del meu fill/a durant la seva participació a les activitats organitzades per l’entitat. Així com també publicar les esmentades imatges a través de qualsevol mitjà, sempre que la finalitat de la publicació sigui difondre les activitats del Casal d’Estiu 2019.

A publicar les imatges del meu fill/a en el blog o xarxa social que s’activarà de manera tancada només pels usuaris/àries del Casal d’Estiu 2019, i per donar informació diària de les activitats.


Per formalitzar la inscripció s’ha d’entregar fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant, fotocòpia de les vacunacions vigent, fotocòpia del DNI del pare i la mare, (carnet de família nombrosa/monoparental si s'escau), i rebut de pagament amb la totalitat de l’import. CONSULTEU EL FULL INFORMATIU PER CONÈIXER ELS PUNTS I HORARIS DE RECOLLIDA PRESENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓ

Altre opció és adjuntar, a continuació en aquest formulari, una foto o PDF de la documentació que es demana, i enviar el rebut de pagament al email activitats@einacooperativa.coop.
Seleccioneu un o més fitxers (màxim 5, de no més de 1 MB cada un):

PROTECCIÓ DE DADES: Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada per la participació al Casal d’estiu, en base a la seva petició del servei. L'EINA cooperativa adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades lliurades és 1 any. No hi ha transferència internacional ni decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de protecció de dades de l'EINA COOPERATIVA - Carrer Pamplona, 21 08227 Terrassa.