Gestió àgil: PDCA, Kaizen, Kanban, Lean

Gestió àgil: PDCA, Kaizen, Kanban, Lean

En el post anterior,hem esmentat algunes antigues referències contingudes en mètodes àgils. Tenim una font més recent de mètodes àgils en l’entorn de KAIZEN, terme popularitzat per Massaki Imai que pot ser traduït com la millora contínua i que està inspirada en els mètodes de producció de Toyota, que va transformar el món de la producció industrial. Aquests mètodes també van ser també difosos per Taiichi Ohno i inclouen gestió visual i simplificació de la programació i de la gestió de processos com el KANBAN. Tots aquests mètodes de gestió empresarial orientada a la millora van ser influenciats per les obres de Deming E., en particular seu model PDCA (Plan, Do, Check, Act), conegut com el cicle de Deming per definir el procés de millora contínua. Tots aquests mètodes són també coneguts com Lean manufacturing o producción ajustada.